Um zweete Stack sinn 2 Dortoire, mat jee 16 Better. Spanbettdischer stelle mir zur Verfügung mee Schlofsäck oder Gedecks muss du selwer matbréngen.